fbpx

09 Auto Tmi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

09 Auto Tmi
PL 188, 00531 Helsinki
Y-tunnus 2314233-5
ostetaanautoja@gmail.com
Puh. 040 4444 800

Rekisterin nimi

09 Auto Tmi:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin pitämisen perusteeksi on henkilötietojen käsittely rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: laskuttaminen, tiedottaminen, markkinointi ja palveluiden kehittäminen.

Rekisterin sisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja asiakastiedot, eli informaatio ostetuista tuotteista/palveluista sekä muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden ilmoittamat tiedot, jotka he kertovat esim. OstetaanAutoja.fi -nettisivuston kautta, sähköpostilla, puhelimella tai muulla tavalla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa, sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Tarkastuspyynnön vastaanottajan yhteystiedot: 09 Auto Tmi, PL 188, 00531 Helsinki

09 Auto Tmi vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, hän voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle sähköpostiin ostetaanautoja@gmail.com tai lähettämällä kirjeen edellä mainittuun postiosoitteeseen.

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos hän katsoo pyynnön aiheelliseksi. Poistopyyntö käsitellään, jonka jälkeen yritys joko poistaa tiedot tai ilmoittaa perustellun syyn, miksi niin ei voida toimia. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn kuuden vuoden ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.